מכרזים

למחלקת מכרזים במשרדנו ניסיון רב במתן ייעוץ שוטף בתחום דיני המכרזים, לרבות ליווי ועדות המכרזים כיועצים משפטיים חיצוניים.

 

ליווי המכרז כולל את כל "חיי המכרז" החל מעריכת מסמכי המכרז, ניסוח תנאי הסף, ניסוח אמות המידה, עריכת מפגש מציעים, ניהול מו"מ, בחינת ההצעות שהוגשו למכרז, הן מהפן המשפטי והן מהפן המקצועי, בחירת ההצעה הזוכה וכלה בליווי הלקוח בשלב מימוש ההתקשרות עם הספק הזוכה. 

 

כמו כן, המחלקה מעניקה ייעוץ לוועדת המכרזים ומי מטעמה בכל הסוגיות המשפטיות העולות תוך כדי ניהול המכרז ותוצאותיו - מענה לשאלות הבהרה, התכתבות עם מציעים שהצעתם לא נבחרה כהצעה הזוכה וכיוצא בזה.